Vnitřní oznamovací systém

Oznámení podle zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů

Společnost UNIVERSAL – PLUS s.r.o. (dále jen povinný subjekt) v souladu s § 8 zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů, zavedla vnitřní oznamovací systém pro oznamování o možném protiprávním jednání, k němuž došlo nebo má dojít u osoby, pro niž oznamovatel, byť zprostředkovaně, vykonával nebo vykonává práci nebo jinou obdobnou činnost, nebo u osoby, se kterou oznamovatel byl nebo je v kontaktu v souvislosti s výkonem práce nebo jiné obdobné činnosti, a které má znaky trestné činnosti nebo přestupku se sazbou pokuty, jejíž horní hranice je alespoň 100 000 Kč, případně porušuje tento zákon, nebo porušuje jiný právní předpis nebo předpis Evropské unie v oblasti v oblasti vymezené v § 2 odst. 1 písm. d) bod 1-14 zákona. Povinný subjekt vydal vnitřní předpis (směrnici), který kompletně upravuje implementaci problematiky ochrany oznamovatelů.

Oznamovatelem může být fyzická osoba, která získala informace o protiprávním jednání v souvislosti s činností pro povinný subjekt. Povinný subjekt vylučuje přijímání oznámení od osoby, která pro povinný subjekt nevykonává práci nebo jinou obdobnou činnost podle § 2 odst. 3 zákona o ochraně oznamovatelů.

Povinný subjekt bere plně na vědomí zákaz odvetných opatření určených v § 4 zákona o ochraně oznamovatelů.

Povinný subjekt určil příslušnou osobu k výkonu činnosti podle § 11 zákona o ochraně oznamovatelů.

Příslušnou osobou je:

Petr Sedláček
Telefon: 603 142 319
E-mail: oznamovatel@universal-plus.cz
Adresa: Sádlov 1360, 388 01 Blatná

Oznámení je možné podat prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému:

  • písemně, v listinné podobě předat osobně příslušné osobě,
  • písemně, prostřednictvím poštovních služeb doporučeným dopisem, nebo dopisem s doručenkou na adresu příslušné osoby, podání je nutné označit: „NEOTVÍRAT OZNÁMENÍ – pouze k rukám Petra Sedláčka“,
  • elektronicky, zasláním na zvlášť pro tyto účely zřízenou e-mailovou adresu oznamovatel@universal-plus.cz, k níž má přístup pouze příslušná osoba,
  • ústně osobně, pokud o to oznamovatel požádá a s příslušnou osobou si domluví místo a termín,
  • telefonicky,
  • prostřednictvím externího oznamovacího systému Ministerstva spravedlnosti, způsobem uvedeným na webových stránkách justice.cz.

Příjem a zpracováním všech informací v oznámení je oprávněna pouze příslušná osoba, která posoudí oznámení z hlediska jeho důvodnosti a pravdivosti a vyrozumí oznamovatele ve stanovených lhůtách a povinnému subjektu navrhne přijmout opatření k nápravě. Příslušná osoba je vázána mlčenlivostí, a to i vůči svému povinnému subjektu. O způsobu vyřízení vyrozumí příslušná osoba ve stanovených lhůtách oznamovatele.

Informace před podáním oznámení

Oznámení musí být určité a srozumitelné. Z oznámení musí být zřejmé, proti které osobě směřuje a jakého jednání se týká tak, aby bylo možné jej řádně prošetřit.

Oznámení musí obsahovat údaje umožňující určit totožnost oznamovatele. Anonymní podání nejsou považována za oznámení dle zákona o ochraně oznamovatelů a příslušná osoba je neprošetřuje. Na anonymně podaná oznámení se nevztahuje zákon o ochraně oznamovatelů, ledaže dojde k odhalení totožnosti původně anonymního oznamovatele

Oznamovatel by vzhledem k okolnostem a informacím, které má k dispozici v době oznámení, měl mít dostatečné důvody se domnívat, že jím oznamované či zveřejňované skutečnosti jsou pravdivé. Nelze tedy oznamovat skutečnosti vědomě nepravdivé. Takovéto jednání může být podle § 23  zákona o ochraně oznamovatelů sankcionováno.

Oznamovatel by měl mít konkrétní důvody pro to se domnívat, že jím oznamované protiprávní jednání spadá pod ochranu zákona o ochraně oznamovatelů. Doplnění oznámení  o věrohodné či ověřitelné informace nebo doklady o ohlašovaném protiprávním jednání mohou pozitivně ovlivnit způsob a výsledek prošetření oznámení. Při získávání dokladů dokládajících oznamované skutečnosti by se oznamovatel neměl dopustit jednání, které by mohlo mít charakter trestného činu.